در بخش آموزش غواصی برای افراد علاقه مند دوره های مختلف زیر نظر افراد با

تجربه و اساتید برجسته کشور به همرا ه صدور مدارک بین المللی و معتبر برگزار

می گردد.