نصب و راه اندازی لوله ها و و اتصالات مربوط به ساکشن چمبرها ی آبگیرها