جستجو،ارزیابی ، بازرسی و تهیه گزارش ازعملیاتها و اکتشافات زیر آب