اسکراپ و خزه زدایی زیر آب بر روی بدنه شناورها ، کشتیها و پایه های سکو و لوله ها…