شناسایی، تعیین موقعیت و شناور سازی اجسام و شناورهای مغروق