راه اندازی،لوله گذاری، اتصالات لوله های سکوها،آنودها و رایزرهای سکوها