انجام عملیاتهای مربوط به نصب اسکله های پایه فلزی(شمع کوبی)