بازدید و بررسی و تهیه گزارش از مراحل ابتدا(مسطح کردن بستر دریا) تا نصب سازه های دریایی( کیسون،کیوال، بلوک و…